igihe (ibi-)  4     time
igihe c'imana  phr     God's time
igihefu (ibi-)  4     mushroom (also igihefo)
igihere (ibi-)  4     bedbug
igiheri (ibi-)  4     bedbug
igihēko (ibi-)  4     amulet, charm (article supposed to have special power to protect)
igihepfo (ibi-)  4     mushroom (also igihefo)
igihēmbo (ibi-)  4     1. pay, salary, wage, 2. reward, 3. prize
igihembwe (ibi-)  4     semester, school term
igihenēhene (ibi-)  4     eyelid turned back
igihendabaja  4     red sun when very low at night
bedbug    igihere, igiheri
charm    (heathen) igihēko
(heathen, worn on head) urugori
(used by witch doctor) urukorōnko, inkorōnko
('medicine' smeared about kraal to keep away thieves and evil spirits) ururēmbeko
(white shell worn by children) iyugi
eyelid    (turned back) igihenēhene
fetish    (bark cloth used as a thing of worship) indabe
(gourd used) intendēri
(heathen charm on head) urugori
(spotted barkcloth) indome
(things used in worship of Kiranga, thought to have special powers) ubuzimuzimu
(charm) igiheko
insect    igikōko, agakōko
(many small) ubukōko
(ant, flying, edible) iswa
(ant, pincher) intozi, urutozi
(ant, soldier) uburima
(ant, sugar) ikinywabūki
(ant, tiny) ubunyegeri
(ant, white) umuswa
(ant hill, white) umugina
(bedbug) igiheri, igihere
(bee) uruyūki
(bee, carpenter) imvūndēri
(bug) agasīmba
(bumblebee) impingwe
(butterfly) ikinyungunyungu, ikinyugunyugu
(centipede, small) inyōngōri
(chigoe flea) imvūnja, ivūnja
(cicada) ijeri
(cockroach) inyēnzi
(fly, big, tsetse) ikibugu
(fly, house) isāzi
(flea) imbaragasa
(gnat) agatūku, ubutūku
(grasshopper) uruhige, agahōri, igihōri
(jigger) imvūnja, ivūnja
(locust) uruyige
(louse) inda
(mosquito) umubu
(moth) ikinyungunyungu
(tick) inyōndwi, inyōndwe
(tick that causes recurrent fever) igitangu
(tiny ~ in eye) akanyarira jisho
(wasp) ivūbi
(to sting or bite) gusurira
mushroom    igihepfo, igihefo, igihefu, ikizinu
(little) ubumegeri
pay    ingero, urugero, igihēmbo, impēmbo
(salary) umushahara
reward    ingero, urugero, impēra, igihembo
salary    igihēmbo, umushahara, impēmbo
(to demand, to ask for) guhembesha
(to pay) guhēmba, kugerera
sun    izūba
(red sun when very low at night) igihendabaja
(to rise) kurasa
(to set) kurēnga
(to bring things in from) kwānura
(to put out in) kwānikira
time    umwānya, ikibariro, igihe, amango
(another ~) ubundi
(a short time) akanya
(the very last) ubuherūka
(of finishing or attaining something) ikirīngo
(God's time) igihe c'imana
(for planting small grain) ibiba
(to set a ~, to do something at a ~) guhēnga
(to set, measure, await a fixed ~) kugerereza
(to spend ~ together) kumarana
(to waste one's ~) gukinanga
(how many ~) kangahe?
(many times) kēnshi
(number of times) ibihetangabo, e.g. seven times – ibihetangabo ndwi
prize    igihembo
wage    (salary) igihēmbo, umushahara, impēmbo
semester    igihembwe
term    (school ~) igihembwe
trimester    igihembwe
God's time   igihe c'imana
 igihe found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 56   Past of –ri
lesson 88   Demonstrative Adjectives III
lesson 99   Uses of Prepositional Form
lesson 102   Miscellaneous Words
lesson 103   Reflexive Verbs
lesson 119   More Adverbs