<   swipe next   >
Vocabulary of the day
do you know kunyurana ?
none urarizi bifurcate ?
Sokwe - Niruze
 Umwana wanje yokunesha ari muto
- Urutozi
Impa
- Ndaguhaye
Uruyuki
Proverb of the day
Ugaya induru y'urunyegeri abanza kuraba ikiyivugije.
Learn with the Bibiliya Yera
“ Yemwe bagabo ba Isirayeli mwe, nimwumve aya magambo: Yesu w’i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n’ibitangaza n’ibimenyetso, ivyo yamukoresheje hagati yanyu nk’uko mubizi ubwanyu, Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes;
BCU Kirundi App on your mobile device

New: Download & install