urugāmba (in-)     6  class 6
singular: uru-
plural: in-
  
1. small plant, 2. field of battle, 3. crowd
 urugamba : Prefixless Present 2. pers. sing. with 6.class sg. object of:
kugamba (-gamvye)     v    1. to talk, 2. give a discourse
izina (ama-  5  class 5
singular: i-,iri-
plural: ama-
  
name
umunsi ur'izina on a certain day
amazina y'inka poetry praising cattle
amazina y'ubuhizi poetry praising courageousness
amazina y'urugamba war poetry
battlefield    urugāmba
En-En dictionary 
crowd    urugāmba, ishengero
(esp. people running) igugu
(mixed ~ of people) amakūngu
(one who keeps ~ back) umukumirizi
(to ~) kubānda, kubāndana
(to go together to see something) gushwabāduka
(out: to not grow because of too many seeds) kuzīnga
(together) kurūndāna, kwegerana, kuvurungana
(together, people sitting) gusegenya, gusegenyeza
En-En dictionary 
field    ubwātsi, indimiro
(battle) urugāmba
(corner belonging to each child) icībare
(forsaken, abandonded) ikirare
(cultivated) itōngo
(to clean up) gukāngaza
(playground) ikibuga
(airfield) ikibuga c'indege
En-En dictionary 
plant    imbuto, ikimera, ibitērwa
(small) urugāmba
(small trees that start up around big one) umuvyāro
(stunted) ikirūmbirane
(young for transplanting) ingemwe
En-En dictionary 
song    indirīmbo, ururirimbo
(~ for two alternating choirs) ikimpwiri
(milling ~) indengo
(war songs) amazina y'ubuhizi, amazina y'urugamba
(sing or play plaintive) gucurira intimba
see also singing
En-En dictionary 
 urugamba found in: Imigani (tales)
Umugani 45   Urugamba