umugāra (imi-)     2  class 2
singular: umu-
plural: imi-
  
crown woven of long hair and worn by dancers
 umugara : Prefixless Present 2. pers. sing. of:
kumugara (-mugaye)     v    1. to be or become weak, 2. to be impotent, 3. to be paralyzed
kumugara (-mugaye)     v    1. to be or become weak, 2. to be impotent, 3. to be paralyzed
umugaragu (aba-  1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
male servant
umugarariji (aba-)     1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
1. criminal, 2. insurgent
umugararizo (imi-)     2  class 2
singular: umu-
plural: imi-
  
revolt
criminal    (person) umugarariji
(~ bonds) imvuto
En-En dictionary 
crippled    (to be) guhinyiza, kumugara
En-En dictionary 
crown    urugori
(worn by dancers) umugāra
(woven or plaited) igitsibo
En-En dictionary 
head-dress    (woven of long hair and worn by dancers) umugāra
En-En dictionary 
impotent    (to be) kumugara
En-En dictionary 
paralyzed    (to be) kumugara, kuremara
En-En dictionary 
revolt    ubugome, umugome, umugararizo
(mild in character) akagūma
(to ~) kugarariza, kugoma, kugūmūka
(against king) kugesera
(to subdue) kugandūra, kugomora, kugomoza
En-En dictionary 
servant    umushūmba, umusuku
(girl) incokere
(esp. at table) umugabuzi
(female) umuja
(male) umugaragu
(trusted, favorite) umukevyi
(to be ~ to) kujakarira, gusukūrira
En-En dictionary 
weak    (person) umugoyigoyi
(~ and faltering person) urudēndevu
(place, as scar, on skins or gourds) umuguma
(something that appears to be strong but is ~) igihōmbe
(to be ~) kudendebukirwa, kugabanuka, kugira intege, kugoyagoya, kumugara
(to be ~ and floppy) kuregarega
En-En dictionary