indwāra (in-)     3     illness, disease
indwāra y'ibitēga  phr     person is bewitched and acts like a crazy person
indwāra y'umutima  phr     heart problems
indwāra y'agahehera  phr     bronchitis
indwāra y'igisukari  phr     diabetes
indwāra yo mu mahaha  phr     bronchitis
anemia    ukubura amaraso, indwara yo gukama amaraso
ailment    ugufatwa n'indwara
bewitched    (illness of one who acts like crazy) indwāra y'ibitēga
bronchitis    indwāra yo mu mahaha, indwāra y'agahehera, umurura utera agahehera
conjunctivitis    ubwoko bw'indwara y'amaso yandukira
(certain kind) uburire
dermatology    ubuvuzi bw'indwara zo ku rukoba
diagnosis    ugusuzuma indwara
disease    indwāra
(AIDS) sida
(billharcia) birariziyoze
(boil, abscess) igihute
(burn) ubushe
(bronchitis) indwara yo mu mahaha
(chicken pox) ibihara, agasāma
(diarrhea) ugucibwamwo, uguhitwa, ugucisha epfo
(elephantiasis) imisozi
(epilepsy) intandara
(eyes: certain kind of conjunctivitis) uburire
(fever) inyonko
(goiter) umwīngo
(gonorrhea) igisokoro
(leprosy) imibēmbe
(malaria) marariya, inyonko
(meningitis) umugiga
(mole) isunūnu
(mumps) amasambambwika
(pleurisy) umusōnga
(pneumonia) umusōnga
(recurrent fever) kimputo (Sw.)
(rheum, disease of eyes) ururire
(rheumatism) amakonyera, imisozi, imikuku
(smallpox) akarānda
(sore, little) akarōnda
(syphilis) agashāngāra
(tick fever) kimputo (Sw.)
(typhus) tifusi
(tuberculosis) igitūntu, agatūntu
(ulcer) igikomere
(ulcer, bad) igisebe
(ulcer, pain from tropical) igitema
(wart) isunūnu, intongāngira
(whooping cough) akānira, inkorora y'akanira
(yaws) ibinyoro
(cause of ~ something supposed to be in person making him sick) ibitēga
(person sick with wasting ~) umunywera
(to be a contagious ~) kwāndukira
(to catch contagious ~) kwāndura, kwāndukirwa
(to transmit) kwāndukiza
(to have an incurable ~) kugīrīra
(to improve, begin to feel better) gutenzukirwa
gynaecology    ubuvuzi bw'indwara z'abakenyezi
illness    indwāra
(severe) ikīza
pediatry    ubuvuzi bw'indwara z'abana
sick    (person) umurwāyi
(child) uruzingo
(to be) kurwāra, kuyōka
(to be often) kurwāragurika, kubūnga
(i.e. indwara irambūngamwo)
(to assist ~ person in walking) kwāndāza
(to make) kurwāza
(to be taken ~ suddenly, supposedly from python looking at one) gukāngwa
(to visit the ~) gusuhūza
(to take care of the ~) kurwāza
diabetes    indwāra y'igisukari
heart problems   indwāra y'umutima
 indwara found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 28   Class 8 ubu–, ama– (continued)
lesson 32   Class 9 uku–, ama–
lesson 57   Object Pronouns I
lesson 72   Negative of Far Past
 indwara found in: Imyibutsa (proverbs)
Umwibutsa 523   Uja gukira indwara arayirata....