ikibuguro (ibi-)     4     fee, bribe
bribe    ikibuguro, igihōngo, impongano
(to ~) guhōnga, guhōngera
(to pay ~ to win one's case) kwīhōnga
fee    ikibuguro, ihadabu (Sw.)
(paid for permission to buy or sell) ingorore
(payed to shaman) ingemu
(to collect) kubuguza
(to pay) kubugura