cane    ikibāndo, inkoni yo gushaza
(sugar ~, ready to eat) umusigati, umusumba
(sugar ~, plant) igikaju
En-En dictionary 
sugar cane   umusigati, umusumba (for eating), igikaju (plant)
En-En dictionary 
cane     adv    1. much, 2. very, rather, 3. exceedingly, 4. really, 5. too, 6. a lot
-ne   adj    four
cane cane   phr    1. very much, 2. especially, 3. enormously
nēza cane   phr    fabulous, great
carnivorous    gitunzwe n'inyāma cane cane
En-En dictionary 
isiha (i-)     3  class 3
singular: i-,in-
plural: i-,in-
  
cane rat
igikaju (ibi-  4  class 4
singular: iki-,ic-
plural: ibi-,ivy-
  
sugar cane
especially    cane cane
En-En dictionary 
 cane : polite imperative of...
gucāna (-cānye)     v    1. to make a fire, to kindle, 2. to turn against one you've loved
animal    (domestic) igitungano
(wild) igikoko, inyamāswa
(male in heat) ishāshi
(of nice disposition) ikirende
(track of) umwānza
(truly animal) bukōko
(young of) umukāngara
(young of small) imbūnda
(antelope) impōngo
(small antelope) ingeregere
(bat) agahūngarēma
(bear) idubu
(buffalo) imbogo
(young bull) ishūri
(male calf) ikimasa
(camel) ingamiya, ingameya
(cat) akayabo, akayabu
(chameleon) uruvo, uruvuruvu
(cheetah) igikara
(civit cat) icūya
(crocodile) ingōna
(deer) impōngo
(dog) imbwa,
(female) imbwakazi,
(wolf-like wild) ibīngira
(donkey) indogoba, indogobwe
(elephant) inzovu
(ferocious) igisimba
(fox) imbwēbwe
(frog) igikere
(gazelle) ingeregere
(giraffe) umusumbarembe
(goat) impene,
(male) impfīzi,
(young male goat) agasugurume
(goats) intūngwa, igitūngwa
(hare) urukwāvu
(hippopotamus) imvubu
(hyena) imfyisi
(jackal) imbwēbwe
(kid, lamb) umwāgazi
(lion) intāmbwe, intare
(lizard) umuserebanyi
(mongoose) isambwe
(monkey) inkēnde, imamfu
(puppy) ikibwāna, imbūnda
(python) isato
(rabbit) urukwāvu
(ram) isuguru
(rat, mouse) imbeba
(rat, cane) isiha
(sheep) intāma, intūngwa, igitūngwa
(toad) igikere
(weasel) akarīnda, akagomba
(zebra) imparage
(to give salt to domestic ~) kwūhīra
(to lead to drink) gushōra
(to stake out to pasture) kuzirika
En-En dictionary 
much    cane, –inshi
(very much) rwōse
(to be too much) gucāguka
En-En dictionary 
rat    imbeba
(cane ~) isiha
En-En dictionary 
very    cāne
(the ~ one) –nyene
En-En dictionary 
fabulous    nēza cane
En-En dictionary 
exceedingly    cane
En-En dictionary 
really    koko, cane, kuvyukuri, n'ukuri, y'ukuri, c'ukuri etc.
En-En dictionary 
a lot   cane
En-En dictionary 
rather    (very) cane
(but ~) bambe
(would ~, to prefer) gupfuma
En-En dictionary 
enormously    cane cane
En-En dictionary 
 cane found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 2   Ni and Si
lesson 10   Review 1 - 9
lesson 16   –ra Present Tense of Verb
lesson 20   Review 11 - 19
lesson 25   Prefixless Present Tense
lesson 27   Class 8 ubu–, ama–
lesson 33   Class 10 aha-
lesson 47   Word Order
lesson 52   Rules for Past Endings
lesson 64   Stative Voice
lesson 71   Far Past Tense
lesson 73   Father and Mother
lesson 76   Possessive Adjectives I
lesson 84   Past of Passives
lesson 91   Dependent Clauses
lesson 102   Miscellaneous Words
lesson 107   Associative Verbs
lesson 108   Adverb –te? Comparisons
lesson 109   How to Say “Why?”
lesson 113   Reduplicated Verbs
lesson 114   Quotations, Direct and Indirect
lesson 118   Some Adverbs; The –raca– Tense
lesson 120   Miscellaneous Expressions
lesson 123   Narrative Tenses I
 cane found in: Kirundi II (Grammar)
chapter 40   –tera, “to cause to”
chapter 72   nuko and n’uko
 cane found in: Imigani (tales)
Umugani 6   Izuba ryanyagiwe
Umugani 9   Umwarabu n'ingamiya
Umugani 30   Icete c'akarorero
Umugani 34   Uburundi
Umugani 40   Abahigi
 cane found in: Imyibutsa (proverbs)
Umwibutsa 196   Imbitsi ya cane ibikira...
Umwibutsa 221   Ingayi ya cane uyitega...
Umwibutsa 385   Ubutoni bwa cane busobesha...
Umwibutsa 387   Ugenda cane ugaserukira kw'isimbo...
Umwibutsa 428   Umuntu akuraba cane akagutera...
Umwibutsa 459   Uramba cane ukarinda uruvyino...
Umwibutsa 477   Urya cane ukicura. ...
Umwibutsa 478   Urya cane ukiroga inzara....
 cane found in: Music & Lyrics
Music    Helena
Music    Data
Music    Kora