anniversaire    anniversary    (birthday) umusi w'icibukiro ushika rimwe mu mwaka
En-En dictionary 
anniversaire    birthday    umusi w'icibukiro ushika rimwe mu mwaka
En-En dictionary 


try deep search for more results...