Maybe you were looking for one of these words instead?
Mwoba murondera ano majambo:
  1. éteindre
  2. atteindre
  3. étreindre
Or verify the spelling.
Canke turabasavye murabe iyandikwa rya ��teindre

If you want a word to be added, please write us!
Ukaba ushaka ijambo canke kotwongerako iyindi nsobanuro, twandikire!