mash    (to) gufyonyoka
En-En dictionary 
gufyonyoka (-fyonyotse)     v    1. to break completely (vi), 2. to mash (vi), 3. to be thoroughly cooked, 4. to be completely mashed from being stepped upon
imashīni ikanyisha   phr    freezer
gufyonyora (-fyonyoye)     v    to crush, smash
ishiga (ama-  5  class 5
singular: i-,iri-
plural: ama-
  
(usually used in pl., amashiga) three stones of traditional fireplace
izīko (ama-  5  class 5
singular: i-,iri-
plural: ama-
  
1. traditional fireplace, consisting of three stones (see amashiga), 2. stove, cooker
kuvūngurīsha (-vūngurīshije)   v    to smash (as grain before grinding), to shell corn
bunch    (of flowers) umukama w'amashurwe
(plants) umukama, umuganda, umupfungo, agatekero
(of grass at top of hut) isūnzu
En-En dictionary 
candle    agatara k'amashashara, ibuji
En-En dictionary 
check    (to ~ over a thing) guhinyuza
(cheque) isheki
(bad ~) isheki idakwije amahera
(checkbook) agatabo k'amasheki
En-En dictionary 
cheque    isheki
(~ book) agatabo k'amasheki
(bad ~) isheki idakwije amahera
En-En dictionary 
clap    (to ~) gukoma amashi
En-En dictionary 
cooker    amashiga y'ikizungu
(traditional cooking place) iziko
En-En dictionary 
corn    ikigōri
(cob) igitiritiri
(early kind) isega
(kind with big kernel) ikijigo
(ground corn that has first been roasted) igikweme
(silk) ubusage
(tender new) igishōro
(yellow kind) amashigisha
(to shell) guhungura, kuvūngurīsha
(wheat) ingano
En-En dictionary 
day    umusi, umunsi
(~ before yesterday, ~ after tomorrow) hirya y'ejo
(it is ~) harakeye
(on a certain ~) umusi ur'izina, umunsi ur'izina
(the next ~) bukeye
(today) uyumusi, uyumunsi
(time of day) :
(9 to 10 a.m.) kumusase
(noon) umutāga, ku mamima ngohe
(middle of day) amashōka
(about 3 p.m.) amasubirayo y'inyana
(after dark) bwateranye
(to be ~) guca
(to spend all ~) kwīrirwa
(to start the ~) kuramuka
En-En dictionary 
dirty    –bi
(to be) guhumāna, gucafura
(to be very) gushisha
(to become, get) kwāndura
(~ oil) amavuta mabi ava mu mashini
En-En dictionary 
fireplace    izīko (three stones placed for ~ , see amashiga), ifuro
En-En dictionary 
freezer    imashīni ikanyisha
En-En dictionary 
mashed    (to be completely from being stepped on) gufyonyoka
En-En dictionary 
middle    amacāmbwa
(in the ~) hagati
(in the ~ of day) amashōka
(in the ~ of lake, river) idāmba, umutānga
(of lake, see, jungle) igezi
(to go down the ~ of path or country) kwātīra
En-En dictionary 
noon    isaha sita, sasita, amashōka, ku mamina ngohe
En-En dictionary 
oil    amavuta
(olive) amavuta ya elayo
(dirty ~) amavuta mabi ava mu mashini
En-En dictionary 
pus    amashira
En-En dictionary 
smash    (to) gufyonyora
(as grain before grinding) kuvūngurīsha
En-En dictionary 
snare    akamashu, umutego, imero
En-En dictionary 
spring    umugezi, isōko, imbizi
(thermal ~) amashūha
En-En dictionary 
stone    ibuye
(big) igitāndara, urutāndara
(grinding) urusyo
(rolling) urunāna
(sharpening) irtyāzo
(small, round) akabuyēnge
(three, placed for fireplace) amashiga, izīko
En-En dictionary 
stove    ifuro, izīko, amashiga y'ikizungu
(portable) iresho
En-En dictionary 
trap    akamashu, umutego, ururiba
(to ~) gutega
En-En dictionary 
refrigerator    frigo, firigo
(freezer) imashīni ikanyisha
En-En dictionary 
thermal source   amashūha
En-En dictionary