kuroranirwa (-roraniwe)     v    1. to be fortunate, be lucky, 2. to have a lot (may be even a lot of debts or trouble)
fortunate    (person) umuhīrwe
(to be) gucuna, guhīrwa, kuroranirwa
En-En dictionary 
have    –fise, kugira, gutūnga
(absolutely all one wants, and to be a bit showy about it) kunyananyaya
(abundance) kudibama, guhīmba
(always) guhorana
(bad habits, having had good) gufūtāna
(diarrhea) gucībwamwo, guhitwa, kudodomwa, kwīruka, gushuruza
(done recently) guherūka
(fellowship) gufatanya
(fellowship with) gucudika
(fever) kurwara inyonko
(for) –fitiye
(friendhsip with) gucudika
(holes from rust) kunyengetērwa
(much, may be even lots of debts or trouble) kuroranirwa
(pain) kubabara
(sex) kuryamana, kwenda, kurongorana, kurya umwana
(sloping sides, like soup dish) gufukūra
(speech impediment) kugobwa
(things in common) kubūngirana
(to ~ to) kurīnda, –kwīye
En-En dictionary 
lot    (in casting lots) ihēmbe, ubupfīndo
(to cast) gupfīnda
(to draw) gupfīndana
(to have a ~, even debts or troubles) kuroranirwa
En-En dictionary 
lucky    (to be) gucuna, guhīrwa, kuroranirwa
En-En dictionary