kunyakura (-nyakuye)     v    to grab quickly
 kunyakura : Prefixless Present 9.class sing. with 1.class 1.pers. sg. object of:
kwākura (-ākuye)     v    to signal to come
grab    gucakīra, kuraha, kuramira, gushikura
(by neck) kuniga
(quickly) kunyakura
En-En dictionary 
snatch    kunyakura
En-En dictionary