gusunūza (-sunūje)     v    to help to push, to overturn
overturn    gusunūza
En-En dictionary 
push    gusunika
(another down) gukungagura
(each other) kugundana, gusunurana
(forward) gusekura
(a person down where he belongs) gutururuza
(out, e.g. wind bulging cloth) kubāndūra
(violently) gusunura
(to help to) gusunuza
En-En dictionary