gusinzikaza (-sinzikaje)     v    to cause to suffer
suffer    kubabara, gucumukura
(because of certain thing) kuzira
(much) gusinzikara
(pain without complaint) kwīyumānganya
(to cause to) kubabaza, gusinzikaza
En-En dictionary