zealous    (to be) kwītwaririka, gushiruka ubute, kugira umwēte
(to be ~ to accomplish) gufūhira
En-En dictionary 


try deep search for more results...