surprise    (to) kujegeza, kujorera, gutangāza
(to be taken by) gufata mpiri
(to jump in) guhababuka, kuzanzamuka
En-En dictionary 
taken by surprise,  surprised    (to be) kujorerwa, gufata mpiri, kugwa mu gahundwe
En-En dictionary 


try deep search for more results...