sourire    smile    akamwemwe
(to ~) kumwēnyura
(often) kumwenyagura
(manifest pleasure, but not necessarily show teeth) kumwemwamwemwa
En-En dictionary 


try deep search for more results...