scour    gufyikinyura
(pot) kwūgunyuza
En-En dictionary 


try deep search for more results...