rideau    curtain    irido
(net ~) ugushira iharire mu mpuzu ibonerana
En-En dictionary 


try deep search for more results...