Maybe you were looking for one of these words instead?
Mwoba murondera ano majambo:
  1. règle
  2. argile
  3. règles
Or verify the spelling.
Canke turabasavye murabe iyandikwa rya r��gle

If you want a word to be added, please write us!
Ukaba ushaka ijambo canke kotwongerako iyindi nsobanuro, twandikire!