Maybe you were looking for one of these words instead?
Mwoba murondera ano majambo:
  1. piège
  2. pigeon
  3. -pingwe  n 
Or verify the spelling.
Canke turabasavye murabe iyandikwa rya pi��ge

If you want a word to be added, please write us!
Ukaba ushaka ijambo canke kotwongerako iyindi nsobanuro, twandikire!