paille    chaff    umuguruka, umurāyi
(fan to blow off) urutaro
(mixed with grain) ibikūmbi
(pile of chaff and grain) ubukūmbi
(to blow out) kugosōra
(to rub grain to take off) kuvūngura
En-En dictionary 
paille    straw    ubwātsi
En-En dictionary 


try deep search for more results...