more    –ndi
(to be) gusāga, gusāguka
(to do even) kurushiriza
En-En dictionary 
more than   (to be) gusāga
(~ enough) gucāguka
En-En dictionary 


try deep search for more results...