moquer    mock    gushinyira
En-En dictionary 
se moquer    make fun   (to ~ of) kunegura, guhema
(to ~ of by recalling good he has lost) gucurīra
(to ~ of, esp. someone in trouble) kwīshinyira
(to be made fun of) gutētērwa
En-En dictionary 


try deep search for more results...