mix    (vt) gutēranya, kuvānga, kuvāngavānga, kuvurūnga
(dough) gucūmba
(things up and pack them down together) gukanjagura
(thoroughly) gucucuma
(together) gusukiranya
(up) kuzīkuruka
(up thoroughly) gusobanganya
En-En dictionary 


try deep search for more results...