Maybe you were looking for one of these words instead?
Mwoba murondera ano majambo:
  1. matière en laine
  2. carie dentaire
  3. faire semblant
Or verify the spelling.
Canke turabasavye murabe iyandikwa rya mati��re en laine

If you want a word to be added, please write us!
Ukaba ushaka ijambo canke kotwongerako iyindi nsobanuro, twandikire!