Maybe you were looking for one of these words instead?
Mwoba murondera ano majambo:
  1. même si
  2. umumeshi  n 
  3. umumesuzi  n 
Or verify the spelling.
Canke turabasavye murabe iyandikwa rya m��me si

If you want a word to be added, please write us!
Ukaba ushaka ijambo canke kotwongerako iyindi nsobanuro, twandikire!