Maybe you were looking for one of these words instead?
Mwoba murondera ano majambo:
  1. ingénieur
  2. Seigneur
  3. ingunguru  n 
Or verify the spelling.
Canke turabasavye murabe iyandikwa rya ing��nieur

If you want a word to be added, please write us!
Ukaba ushaka ijambo canke kotwongerako iyindi nsobanuro, twandikire!