Maybe you were looking for one of these words instead?
Mwoba murondera ano majambo:
  1. goat
  2. -goti  n 
  3. goût
Or verify the spelling.
Canke turabasavye murabe iyandikwa rya go��t

If you want a word to be added, please write us!
Ukaba ushaka ijambo canke kotwongerako iyindi nsobanuro, twandikire!