examine    gucaca, gucunaguza, gucunaguriza, gupīma, gusūzuma, guhwebutsa, kurāba
(to look intently at) kwihweza
(in prospect of bying) kugaragura
En-En dictionary 


try deep search for more results...