end    iherezo, umuhero, ihero, ubuherūka, impera, imperuka, itahīriro
(~ of boat) umukōndo
(at the ~ of every year) uk'umwāka utāshe
(to be the ~) kugwa mahera
(to be at an ~ of one's resources) kuzigirizwa
(to be at an ~ of one's patience) kudundumirwa
(to be coming to an ~) guherengetera
(to come to an ~) guhenebēra, guhera, kunyika
(to ~ a conversation) kwīkebanura
(to finish) guheza
wit's end   (to be at) kuzigirizwa


try deep search for more results...