Maybe you were looking for one of these words instead?
Mwoba murondera ano majambo:
  1. en arrière
  2. arrière
  3. jeune marié
Or verify the spelling.
Canke turabasavye murabe iyandikwa rya en arri��re

If you want a word to be added, please write us!
Ukaba ushaka ijambo canke kotwongerako iyindi nsobanuro, twandikire!