ear wax   ubukurugutwi
(to clean out) gukurugutura
En-En dictionary 


try deep search for more results...