dirty    –bi
(to be) guhumāna, gucafura
(to be very) gushisha
(to become, get) kwāndura
(~ oil) amavuta mabi ava mu mashini
En-En dictionary 


try deep search for more results...