Maybe you were looking for one of these words instead?
Mwoba murondera ano majambo:
  1. défenseur
  2. defense
  3. danseur
Or verify the spelling.
Canke turabasavye murabe iyandikwa rya d��fenseur

If you want a word to be added, please write us!
Ukaba ushaka ijambo canke kotwongerako iyindi nsobanuro, twandikire!