Maybe you were looking for one of these words instead?
Mwoba murondera ano majambo:
  1. carte
  2. crate
  3. crête
Or verify the spelling.
Canke turabasavye murabe iyandikwa rya cr��te

If you want a word to be added, please write us!
Ukaba ushaka ijambo canke kotwongerako iyindi nsobanuro, twandikire!