Maybe you were looking for one of these words instead?
Mwoba murondera ano majambo:
  1. bonne après-midi
  2. après midi
  3. be afraid
Or verify the spelling.
Canke turabasavye murabe iyandikwa rya bonne apr��s-midi

If you want a word to be added, please write us!
Ukaba ushaka ijambo canke kotwongerako iyindi nsobanuro, twandikire!