blow    (vt) guhūha, guhūngabanya
(vi) guhūngabana
(air into ball) guhaga
(along) guheha
(be blown up) kuboboka
(hard) guhūhūta
(in wind) kuzūnga, kuzūngazūnga
(one's nose) kwīmyīra
(out chaff) kugosōra
(the fire) kwātsa
(up) gupfunereza
(with bellows) kuvuguta
En-En dictionary 


try deep search for more results...