blend   mix    (vt) gutēranya, kuvānga, kuvāngavānga, kuvurūnga
(dough) gucūmba
(things up and pack them down together) gukanjagura
(thoroughly) gucucuma
(together) gusukiranya
(up) kuzīkuruka
(up thoroughly) gusobanganya


try deep search for more results...