beat    gukubita, kujānjagura, gushinyagurira, gushishagura, gutonagura
(act as if to ~, but not do so) kugera
(~ around the bush) gukingitiranya
(clothes) kunyukura
(heart) gutera indihaguzi
(drum) kuvuza
(raising welts) kuramagura
En-En dictionary 


try deep search for more results...