achieve    guheza
(goal) gushika kw'ihangiro
En-En dictionary 


try deep search for more results...