accelerate    kunyarutsa, gushiramo
(a car) kwongera umuriro
En-En dictionary 


try deep search for more results...