ubuntu     8  class 8
singular: ubu-
  
1. grace, generosity, 2. free (yampaye ku buntu)


try deep search for more results...