Maybe you were looking for one of these words instead?
Mwoba murondera ano majambo:
  1. caméléonne
  2. colonne
  3. calomnie
Or verify the spelling.
Canke turabasavye murabe iyandikwa rya cam��l��onne

If you want a word to be added, please write us!
Ukaba ushaka ijambo canke kotwongerako iyindi nsobanuro, twandikire!