Maybe you were looking for one of these words instead?
Mwoba murondera ano majambo:
  1. calf
  2. -cafu  n 
  3. café
Or verify the spelling.
Canke turabasavye murabe iyandikwa rya caf��

If you want a word to be added, please write us!
Ukaba ushaka ijambo canke kotwongerako iyindi nsobanuro, twandikire!