urunyuzi (i-)     6  class 6
singular: uru-
plural: in-
  
(Sw.) thread
hemp    urumogi, ubwoko bw'igiterwa kivamwo urunyuzi
En-En dictionary 
thread    urunyuzi, urusurusuru
(shave off fibers for) gukubagura
(of cotton etc.) urunyuzi
En-En dictionary