umurāyi (imi-)     2  class 2
singular: umu-
plural: imi-
  
chaff, pollen
chaff    umuguruka, umurāyi
(fan to blow off) urutaro
(mixed with grain) ibikūmbi
(pile of chaff and grain) ubukūmbi
(to blow out) kugosōra
(to rub grain to take off) kuvūngura
En-En dictionary 
flower    ishurwe
(calix) ingovyi
(stamen) umweza
(pistil) isage
(pollen) umurāyi
(ovary) intorobwa
En-En dictionary 
pollen    umurāyi
En-En dictionary