umuguruka (imi-)     2  class 2
singular: umu-
plural: imi-
  
chaff
 umuguruka : Prefixless Present 2. pers. sing. with 1.class 3.pers. sg. object of:
kuguruka (-gurutse)     v    to fly
chaff    umuguruka, umurāyi
(fan to blow off) urutaro
(mixed with grain) ibikūmbi
(pile of chaff and grain) ubukūmbi
(to blow out) kugosōra
(to rub grain to take off) kuvūngura
En-En dictionary