ukubaho     9  class 9
singular: uku-
  
(no pl.) existence (from kuba)
 ukubaho : Prefixless Present 2. pers. sing. with 1.class 2.pers. sg. object of:
kubaho (-bayeho)     v    to be alive
existence    ukubaho
En-En dictionary 
life    ubugīngo, ubuzima, ukubaho
(years of one's) amavūka
(to give ~ to) kubēshaho
(to regain) guhembūka
En-En dictionary 
well-being    ukubaho nēza
En-En dictionary