ubumenyi   8  class 8
singular: ubu-
  
1. science, knowledge, 2. acquaintance, 3. education
anatomy    ubumenyi bw'ibihimba vy'umubiri
En-En dictionary 
biology    ibinyabuzima, ubumenyi bw'ibintu bifise ubuzima
En-En dictionary 
botany    ubumenyi bw'ibimera
En-En dictionary 
knowledge    ubwēnge, inkenuzo, ubumenyi, ukumenyēra
En-En dictionary 
education    indero, uburezi, ubumenyi, ukwiga
En-En dictionary 
acquaintance    ubumenyi
En-En dictionary 
internet    ingurukanabumenyi (from kwīrukana and ubumenyi)
En-En dictionary 
science    ubusesanguzi, ubumenyi
En-En dictionary